Samoin, erottelematta.

Huomautus: Linkit muille kuin Vatesin sivuille avautuvat uuteen ikkunaan.
Tasa-arvolaki tuli voimaan vuonna 2015. Koskee kaikkia työpaikkoja. Kaikilla vähintään 30 työntekijän työpaikoilla on oltava tasa-arvosuunnitelma. Hankkeen voi yhdistää johonkin muuhun ohjelmaan, kuten työturvallisuuden ja -terveyden toimintasuunnitelmaan tai tasa-arvosuunnitelmaan.
Tasa-arvo on periaate, että kaikkia tulee kohdella tasapuolisesti. Ihmisiä ei pidä asettaa erilaisiin tilanteisiin tai syrjiä heidän eroavaisuuksiensa vuoksi. Tämä koskee sekä asiakkaita että työntekijöitä.
Tasa-arvo tarkoittaa, että kaikki ovat tasa-arvoisia riippumatta sukupuolesta, iästä tai etnisestä alkuperästä, kansalaisuudesta tai uskonnon tai vakaumuksen kielestä, vammaisuudesta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muista tekijöistä.


Reilussa yhteiskunnassa rodun tai ihonvärin ei pitäisi rajoittaa ihmisten mahdollisuuksia saada koulutusta, työtä ja muita palveluja. Kaikilla kansalaisilla on oikeus perusoikeuksiin.
Suomen perustuslain tasa-arvon periaate viittaa syrjinnän kieltoon ja ihmisten tasa-arvoon lain edessä. Tasa-arvolaki, rikoslaki ja tasa-arvolaki kieltävät kaikki syrjinnän eri elämänalueilla.

Aluehallintovirasto valvoo ja neuvoo

Arkisin työsuojeluviranomaisen valtakunnallinen puhelinnumero on 0295 016 662. Numero on tavoitettavissa klo 9-15. Voit myös saada neuvoja työaikaan, työsopimukseen ja muihin työsuhteeseen liittyviin kysymyksiin. AVI voi myös antaa neuvoja työolojen parantamiseen. AVI voi myös vastata työhyvinvointiin liittyviin kysymyksiin, kuten häirintää, psykososiaalista rasitusta ja sopimatonta hoitoa.
AVI:n työturvallisuus- ja työterveysvastuuseen kuuluu työpaikan toteutumisen valvonta. Työpaikkojen tarkastukset ovat ensisijainen valvontamenetelmä. Valvontaselvitykset sekä lausuntojen antaminen viranomaisille ovat muita toimenpiteitä.

Tasa-arvokomissaari

Jos joudut vamman tai terveyden vuoksi syrjinnän kohteeksi, voit ottaa yhteyttä tasa-arvovaltuutettuun. Viranomaisen tehtävänä on edistää tasa-arvoa ja ehkäistä syrjintää. Tasa-arvovaltuutetun riippumaton, itsenäinen toimivalta on riippumaton.
Tasa-arvolaki säätelee tasa-arvoa. Lain tarkoituksena on suojella ja edistää tasa-arvoa sekä auttaa syrjityiksi joutuneita.

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn