Blog

Mitkä ovat seksioikeutesi?

Jokaisella maailman nuorilla on seksuaaliset oikeudet. Nämä oikeudet, joita kutsutaan myös ihmisoikeuksiksi, viittaavat yksilön oikeuteen päättää seksuaalisuudestaan. Oikeudet perustuvat vapauteen, tasa-arvoon, yksityisyyteen ja itsemääräämisoikeuteen. Kaikilla

Sananvapaus ja vastuu

Sananvapaus Suomen perustuslaki ja Euroopan ihmisoikeussopimus suojelevat sananvapautta. Demokraattisessa yhteiskunnassa sananvapaus on tärkeä osatekijä. Sananvapaus on vapautta ilmaista, vastaanottaa ja jakaa mielipiteitä ilman häiriöitä. Sananvapauteen

SYRJINTÄ ERI VÄESTÖRYHMISSÄ

Mikä tahansa syy, mukaan lukien ikä, uskonto tai terveys, voi aiheuttaa syrjintää ja ennakkoluuloja. Erityisen alttiita syrjinnälle ovat ne ryhmät, jotka ovat alttiina negatiivisille stereotypioille

Tasa-arvolaki on selitetty selkeästi englanniksi.

Laki naisten ja miesten tasa-arvosta (609/1986), eli tasa-arvolaki (Finlex-tietokannassa). Linkki toiselle sivustolle. Se avautuu uusiin kykyihin. Se tuli voimaan 1. tammikuuta 1987, ja se on

Samoin, erottelematta.

Huomautus: Linkit muille kuin Vatesin sivuille avautuvat uuteen ikkunaan. Tasa-arvolaki tuli voimaan vuonna 2015. Koskee kaikkia työpaikkoja. Kaikilla vähintään 30 työntekijän työpaikoilla on oltava tasa-arvosuunnitelma.

Blog

Kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet

Suomen kansalaisilla on monia oikeuksia ja velvollisuuksia, joita ei välttämättä sovelleta maassamme asuviin ulkomaalaisiin. Oikeudet takaavat pääsyn tiettyihin etuihin, asioihin, paikkoihin ja toimintoihin, mutta ne

Blog

Jokamiehenoikeudet – mitä ne ovat?

Suomessa on ainutlaatuinen luonto, joka hurmaa kauneudellaan kaikkina vuodenaikoina. Vesistöt lohkaisevat maastamme merkittävän osan, mutta niiden ohella melko harvaanasutussa Suomessa on suuria metsä- ja peltoalueita,

Blog

Työlainsäädäntö turvaa työntekijää

Suomessa on noin 2,5 miljoonaa palkansaajaa, joiden velvollisuudet ja oikeudet määritellään Työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemassa ja kehittämässä työlainsäädännössä. Työlainsäädännön osa-alueita ovat muun muassa vuosilomalaki, työsopimuslaki,